Obchodní podmínky a ujednání

Obchodní podmínky internetového obchodu www.shop.veltaplus.cz

Tento internetový obchod provozuje společnost Velta Plus EU, s.r.o.

IČ: 26368978, DIČ: CZ26368978, se sídlem Česká republika, Karlovy Vary, Závodu míru 790, PSČ 360 17, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni v oddíle C, vložce 15891. Číslo bankovního spojení společnosti Velta Plus EU, s.r.o.: 7350238740287/0100 vedený u KB

1. Obchodní a dodací podmínky

Zákazník souhlasem s těmito obchodními podmínkami stvrzuje, že dosáhl 18 let věku a splňuje tak podmínku pro nákup v internetovém obchodě www.shop.veltaplus.cz

Přijetí objednávky:

• prostřednictvím www.shop.veltaplus.cz
Veškeré objednávky přijaté společností Velta Plus EU, s.r.o. způsobem shora uvedeným jsou považovány společností za závazné a řídí se těmito obchodními podmínkami.

Přijetí objednávky podmiňuje společnost Velta Plus EU, s.r.o. uvedením potřebných údajů pro fakturaci v objednávkovém formuláři, kterými se rozumí zejména:
- dodací a fakturační adresa

- kontaktní údaje objednatele (jméno + příjmení, obchodní firma, identifikační číslo, bydliště či sídlo)
- přesný popis objednaného zboží (katalogový kód, popis, množství, cena atd.)
- uvedení jména objednatele, jedná-li se o objednávku učiněnou jménem právnické osoby

Zákazník uděluje souhlas s celým zněním těchto Obchodních podmínek platných pro internetový obchod www.shop.veltaplus.cz okamžikem učinění objednávky.

2. Dodací lhůta a osobní odběr zboží:

Standardní dodací lhůta pro dodání zboží zákazníkovi činí, pokud nebude dohodnuto jinak, 2 pracovní dny ode dne přijetí objednávky. Osobní odběr je možný pouze ve vzorkové prodejně společnosti Velta Plus EU, s.r.o., Závodu míru 790, 360 17  Karlovy Vary  Po-Pá 7.00 - 16700, So-Ne 7.00 - 12.00. Objednávky nevyzvednuté do 14 dní od objednání jsou automaticky stornovány.

3. Zrušení objednávky ze strany prodejce:

SpolečnostVelta Plus EU, s.r.o.. si vyhrazuje právo zrušit celou objednávku nebo její část v případě tzv. vyšší moci, tj. v případech, kdy nelze důvodně žádat prodávajícího, aby plnil ve smyslu přijaté a akceptované objednávky.

4. Zrušení objednávky ze strany kupujícího - odstoupení od smlouvy (bez udání důvodu) - Storno objednávky ze strany kupujícího

V souladu se zákonem č. 367/2000 Sb. ze dne 14. září 2000 v platném znění, má každý zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží při zásilkové formě prodeje. Při odstoupení zákazníka od uzavřené smlouvy lze akceptovat vrácení zboží za současného splnění všech níže uvedených podmínek nutných pro vrácení zboží zákazníkem prodávajícímu. Při jejich nedodržení nelze odstoupení od smlouvy a s tím spojené vrácení zboží akceptovat. Jedná se o tyto podmínky:

• zboží musí být nepoužité
• zboží musí být nepoškozené
• zboží musí být zabalené v původním obalu (pokud to obal zboží umožňuje)
• zboží musí být kompletní včetně dodaného příslušenství.

K takto vrácenému zboží musí být zákazníkem dále přiloženy doklady o prodeji zboží s přiložením čísla bankovního účtu, na které budou vráceny peníze z prodeje zboží. Vrácené částka bude snížena o dopravné, poštovné, apod., které hradí objednatel (zákazník).

Společnost Velta Plus EU, s.r.o. upozorňuje objednatele (zákazníka), že zboží zaslané zákazníkem zpět na dobírku nebude přijato!!

5. Způsob dopravy:

Dopravu zboží zajišťuje pro společnost Velta Plus EU, s.r.o. společnost DPD, PPL nebo jiný k tomu způsobilý přepravce. Za tím účelem je objednatel (zákazník) povinen v objednávce uvést skutečnou dodací a fakturační adresu, na které budete možno provést dodání zboží zákazníkovi.
Dopravné po celé České republice je účtováno 150,- Kč za jednotlivou objednávku. Při odběru zboží nad 2000,- Kč bez platné DPH je dopravné poskytováno zdarma. 

6. Ceny:

Společnost Velta Plus EU, s.r.o. si vyhrazuje právo měnit ceny zboží v elektronickém obchodě. V již realizovaných a řádně potvrzených objednávkách nebudou ceny zboží měněny a budou závazné pro obě smluvní strany.

7. Způsob platby:

Společnost Velta Plus EU, s.r.o. akceptuje výlučně níže uvedené způsoby platby za objednané zboží:

Platba předem na účet společnosti Velta Plus EU, s.r.o. na základě faktury,
která bude zaslána prostřednictvím internetu na objednatelem (zákazníkem) uvedenou
e-mailovou adresu

Platba v hotovosti na pokladně v případě osobního odběru zboží

Zaslání zboží na dobírku s platbou zboží při jeho odběru od přepravní firmy

Společnost Velta Plus EU, s.r.o. si vyhrazuje právo nedodat zboží objednateli (zákazníkovi) v případě, že objednané zboží nebude plně uhrazeno společnosti Velta Plus EU, s.r.o.objednatelem (zákazníkem) před jeho dodáním.

8. Záruka:

Na zboží zakoupené v internetovém obchodu společnosti Velta Plus EU, s.r.o. poskytuje společnost zákonnou záruku v délce trvání ve smyslu příslušných právních předpisů, jež upravují konkrétní délku zákonné záruční doby za prodávané zboží a jeho druh. Záruční doba počíná běžet ode dne dodání zboží objednateli (zákazníkovi).

9. Reklamace:

Objednatel (zákazník) je povinen bez zbytečného odkladu po dodání zboží jej prohlédnout a oznámit prodávajícímu případně zjištěné vady na e-mailovou adresu prodávajícího centrum@veltaplus.cz

Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby objednatel (zákazník) prodávajícímu zaslal nebo předložil veškeré listiny, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy zejména fakturu, záruční list a jiné. Dále je nutné, aby objednatel (zákazník) v případě že prodávajícímu vrací vadné zboží jej vrátil kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího.

V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, má objednatel (zákazník) možnost se v případě reklamace domáhat, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové anebo může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny v případě, že se bude jednat o vadu neopravitelnou nebo opakovanou.

Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace a reklamovaného zboží reklamaci vyřídí nebo podá kupujícímu zprávu o průběhu vyřizování reklamace. Pro vyřízení reklamace se stanoví lhůta 30 dnů. V odůvodněných případech je možné tuto lhůtu prodloužit po předchozí dohodě s objednatelem (zákazníkem).

Podmínkou pro kladné vyřízení reklamace zboží v záruční době je skutečnost, že reklamované zboží nebude vykazovat vady či jiné poškození, které by bylo způsobeno neodborným zacházením objednatele (zákazníkem).

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody způsobené provozem prodaného zboží, funkční vlastnosti a škody způsobené neodborným používáním zboží a neodbornou montáží zboží, stejně jako za škody, způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se záruka nevztahuje. Ve svém oznámení musí objednatel (zákazník) uvést, jaké vady byly u zakoupeného zboží zjištěny a tyto náležitým způsobem konkretizovat.

10. Vrácení peněz na účet převodem:

Při oprávněném a odůvodněném nároku na vrácení peněz na účet objednatele (zákazníka) budou finanční prostředky poukázány objednateli (zákazníkovi) po obdržení objednatelem (zákazníkem) podepsaného dobropisu.

11. Souhlas s používáním osobních dat

Poskytnutím údajů k registraci či uskutečněním objednávky zboží objednatel (zákazník) souhlasí s tím, aby společnost Velta Plus EU, s.r.o. ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění, údaje o objednateli (zákazníkovi) zpracovala a využila pro své interní a marketingové potřeby.

Společnost Velta Plus EU, s.r.o. je povinna s takovýmito osobními údaji nakládat způsobem, aby nedošlo k jejich zneužití neoprávněnou osobou.

Tyto obchodní podmínky internetového obchodu jsou závazné od 10.10.2012